Utilització d'instal·lacions.

Utilització d'instal·lacions.

Plànol instal·lacions, horaris i línies EMT

UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

  • COM A ABONAT

Podeu emprar les següents instal·lacions: piscina i gimnàs d'abonats del Poliesportiu Germans Escalas, Piscines Municipals de Son Hugo, Poliesportiu Rudy Fernández, Palau Municipal d'Esports Son Moix i Poliesportiu Toni Servera; les piscines de S'Estel, Xavi Torres, Son Roca i Marga Crespí.

Tipus d'abonament:

.Abonament familiar: s'entén com a unitat familiar la formada per una parella de fet, un matrimoni o un adult, incloent-hi els/les fills/filles fins als 21 anys en el moment de pagar l'abonament. Per a tramitar aquesta modalitat s'ha de presentar el llibre de família, certificat de parella de fet o documentació que acrediti la unitat familiar, i el DNI de les persones adultes.

· Abonament individual: adult major d'edat (18 anys o més en el moment de pagament) i menors amb l'autorització del pare/mare o tutor/ra legal i fotocòpia del DNI de qui els autoritza.

· Servei PAD: inclou abonament individual i dona dret a utilitzar els espais reservats als abonats en totes les instal·lacions, a més de les activitats programades a les instal·lacions en què sigui vigent aquesta modalitat (S'Estel, Son Hugo, Germans Escalas i Son Moix). 

Només es pot optar al PAD a partir dels 15 anys. Els menors de 18 anys han de presentar autorització del pare/mare o tutor/ra, i fotocòpia del DNI de qui els autoritza.

. Targeta ATEC: per a personal tècnic i esportistes de clubs federats que gaudeixen d'una reserva d'espai de temporada.

 

Durada de l'abonament individual o familiar i de la targeta ATEC: la durada és anual, semestral, trimestral o mensual (mes natural); sempre en mesos consecutius i dins l'any natural.

 

Durada del PAD: anual, semestral, trimestral, bimensual o mensual; sempre en mesos consecutius i dins l'any natural.

  • ALTRES QUOTES

Els bons 30, 10, 3 o 1 donen dret a gaudir dels mateixos espais que els abonats, durant 30, 10, 3 o 1 dia, respectivament, que pot triar l'usuari dins l'any natural.

  • COM A CURSETISTA

Es té accés a una activitat en uns dies i uns horaris determinats, sempre que es trobi al corrent del pagament del rebut corresponent. A la secció "poliesportius" del web es pot consultar l'oferta d'activitats de les diferents instal·lacions.

  • ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

Per a accedir a les instal·lacions s'ha de disposar de la targeta IME, que s'entrega gratuïtament en el moment de la inscripció. Aquesta targeta és personal i intransferible, no caduca i s'activa amb els pagaments. En cas de pèrdua, s'ha de pagar una targeta nova.

  • LLOGUER D'ESPAIS (abonats i no abonats)

Per a llogar un espai esportiu, se n'ha de consultar la disponibilitat a les oficines o a la recepció de cada instal·lació.

  • HORARI DE LES INSTAL·LACIONS I OFICINES

Els horaris de les instal·lacions estan publicats al web de l'IME amb el següent itinerari: https://ime.palma.cat > Poliesportius-activitats > horaris.

  • MODALITATS DE PAGAMENT D'ABONATS I CURSETISTES

1. Pagament en línia (https://ime.palma.cat  > Oficina Virtual). Hi ha terminals informàtics a la recepció de Germans Escalas, Son Moix, Rudy Fernández, S'Estel i Son Hugo. Per a fer el pagament per Internet és necessari disposar de la targeta IME o de la targeta ciutadana. 

2. Domiciliació bancària.

3. Amb targeta bancària a les oficines de l'IME.

4. Autoliquidació (carta de pagament).

  • TERMINI DE PAGAMENT DELS CURSETS

El termini de pagament és fins al dia 21 del mes anterior al venciment. Si hi ha un impagament o una devolució bancària del rebut, s'anul·la la reserva de plaça. Les baixes voluntàries s'han de comunicar a les oficines o a la coordinació de la instal·lació abans de dia 21 del mes anterior.

  • TARIFES REDUÏDES (no són acumulables):

1. Persones de 65 anys o més empadronades a Palma

a. Exempció del preu públic en els abonaments individuals en horari de 8 a 15 h, i als cursets d'instal·lacions exteriors.

b. Reducció del 90% en abonaments (sense restriccions d'horaris) i en els cursets o servei PAD en horari de 8 a 17 h (excepte els d'instal·lacions exteriors).

2. Persones amb discapacitat empadronades a Palma (a partir d'un 33% d'incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa), i pensionistes per orfandat, empadronats a Palma:

Reducció del 90% als abonaments individuals i als cursets o servei PAD, excepte als cursets d'instal·lacions exteriors.

3. Famílies monoparentals empadronades a Palma 

Reducció del 25% en els abonaments individuals i en els cursets o servei PAD, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors. Reducció del 90% si els ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional x1.5.

- Documentació:

·Carnet de família monoparental (Decret 28/2020, de 21 de setembre). 

·Per a obtenir la reducció del 90% s'han d'acreditar els ingressos del/de la progenitor/ra. Per aquest motiu s'haurà d'aportar també la declaració de la renda del darrer exercici  presentat (només quan no estigui donat d'alta a la Seguretat Social s'haurà de presentar un certificat d'Hisenda).

*Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per persona. La reducció només afecta el/la progenitor/ra i els/les fills/filles menors de 18 anys en el moment de fer el pagament.

4. Famílies nombroses empadronades a Palma

Reducció del 25% de descompte als cursets o en el servei PAD, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors. Reducció del 90% si els ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional x3.

- Documentació:

·Carnet de família nombrosa (Decret 28/2020, de 21 de setembre).

·Per a obtenir la reducció del 90% s'han d'acreditar els ingressos d'ambdós/dues progenitors/res aportant també la declaració de la renda del darrer exercici presentat (només quan no estan donats/ades d'alta a la Seguretat Social han de presentar un certificat d'Hisenda).

* Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per persona. La reducció només afecta els/les progenitors/res i els/les fills/filles menors de 18 anys en el moment de fer el pagament. 

5. Joves fins a 25 anys empadronats a Palma

Reducció del 50% en abonaments individuals i servei PAD. 

6. Persones amb greus dificultats econòmiques empadronades a Palma

Poden sol·licitar l'exempció del preu públic, en un abonament o en un curset per mes. Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part d'una unitat familiar en la qual la suma dels ingressos de tots els seus membres fins a 25 anys és igual o inferior al salari mínim interprofessional. 

En trobareu el formulari al web de l'IME, que s'ha de presentar a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) aportant fotocòpia de l'imprès. El termini de sol·licitud per a l'exercici següent és de l'1 de novembre al 15 de juny.

7. Dones víctimes de violència de gènere (VVG)

Reducció del 25% en els abonaments individuals i en els cursets o servei PAD, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors. Reducció del 90% si els ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional x 1.5.

Documentació: 

·Certificat que es troba allotjada al servei d'acollida municipal de víctimes de violència de gènere. 

·Acreditació de la situació VVG per part dels/de les professionals dels serveis d'atenció específics per a VVG. 

·Ordre d'allunyament i/o de protecció.

* Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per persona. Només afecta la dona sol·licitant i els fills i les filles menors de 18 anys en el moment de fer el pagament.

8. Abonats i servei PAD 

Reducció del 25% en cursets i lloguer de pistes de tennis i exempció de quota d'inscripció als cursets.

*La reducció del 90% s'aplica com a màxim a un curset per mes.
(podeu trobar aquesta informació i més al BOIB núm. 13, de dia 30 de gener de 2021) 

Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 30 d’agost de 2023