Publicador de continguts


Casa Planas durà a terme la coordinació i programació del CAC Palma


10 de març de 2023

La Regidoria deCultura i Benestar Social, encapçalada pel tinent de batle, Antoni Noguera, hatornat a posar a disposició d'artistes i agents de les arts visuals un espai ases Voltes, situat a l'antic teatre, com a espai de creació mentre l'antiga presóde Palma, futura seu del CAC, no estigui habilitada per al seu ús. En aquestsentit, aquest passat febrer s'ha adjudicat el projecte d'execució i direcciód'obres del projecte de l'antiga presó.

Seguint la líniade programació iniciada des de la cogestió al 2017 amb el Grup Motor del CACamb encontres d'agents de les arts visuals, la mediació cultural i les crides aprojectes de recerca, mediació i creació i la posterior activació el 2022 del'espai de l'antic teatre de ses Voltes, el 2023 es vol iniciar una segonaprogramació que aporti la conceptualització del que ha de ser un centre decreació vinculat al sector de les arts visuals establint contactes amb les artsescèniques, ja que compartiran el futur espai de l'antiga presó.

El projecte had'aportar els continguts de residències artístiques temporals de diversesdisciplines i tècniques i proposar un modus de treball que derivi en encontresde tot el sector per arribar a conceptualitzar les necessitats i el que ha deser el futur Centre d'Art i Creació de Palma perquè esdevingui un centre decreació ciutadana i pugui ser un motor per a transformar la ciutat a través del'art.

El projectepresentat pel Centre Cultural Casa Planas ha estat el seleccionat per durendavant la coordinació i programació del CAC Palma.   La missió d'aquest projecte és generar,difondre i acollir a la ciutat de Palma processos sostenibles de creació,recerca i acció amb les eines de les arts visuals, explorant un model decogestió entre la institució i els diferents agents culturals.

Casa Planasofereix amb aquesta candidatura la coordinació d'una sèrie d'accions en pro del'enfortiment del teixit de la creació en arts visuals en relació amb altresdisciplines, com és el cas de les arts escèniques. Proposen un centre decreació com a motor d'innovació que promogui la cohesió social com a eina perestimular les aspiracions col.lectives i individuals que "no només pot arribara generar beneficis econòmics a partir de la creació d'ocupació, sinó que tambépot modificar patrons de comportament comunitari" exposen en el projecte.

La sostenibilitatde les accions culturals i la cura de les persones implicades a dur-les a termeés una part important, necessària i innovadora del projecte presentat per CasaPlanas. Aquests punts, més el fet que la proposta està plenament situada dinsla ciutat i imbricada en el teixit de les arts visuals amb vincles amb lesescèniques, i que té com un dels punts forts tenir cura del teixit i enfortir-lo,a més de proposar una important programació d'activitats i residènciesartístiques ha fet que fos el projecte escollit.

Data darrera modificació: 18 de maig de 2023