Publicador de continguts


La Gerència d'Urbanisme augmenta l'eficàcia en la concessió de llicències d'activitat i d'obra


20 d’agost de 2010

La Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma ha augmentat en els darrers anys la seva eficàcia gràcies a la remodelació dels diferents departaments i a l'aplicació d'un Pla d'Acció amb l'objectiu d'acostar els tràmits urbanístics a la ciutadania i al sector, fent-los més fàcils i més àgils.


Entre d'altres aspectes, cal destacar que cada vegada s'incrementa més el número de llicències d'obra menor concedides a traves del sistema exprés, que permet que aquest tràmit es realitzi en un mateix dia a l'oficina d'Avingudes sense desplaçaments a altres dependències municipals ni a entitats bancàries per haver de pagar les taxes.


Així, en el primer semestre d'enguany ja s'han concedit amb aquest sistema la meitat del total de les llicències d'obra menor, que són aquelles que no necessiten de la redacció d'un projecte d'obres.


Al llarg de tot l'any 2009 es concediren amb el sistema exprés un terç del total de les llicències (545) i en els primers sis mesos de 2010 s'han concedit amb el sistema exprés un total 386 llicències, el que suposa gairebé el 50% del total de llicències d'obra menor concedides (s'han concedit un total de 793 llicències).


TIPUS D'OBRA

Nombre de Llicències 2009

Nombre de Llicències 2010 (1r semestre)

OBRA MENOR

1147

407

OBRA MENOR EXPRÉS

545

386

Subtotal

1692

793

OBRA MENOR SIMPLE

1041

647

OBRA MENOR SIMPLE ONLINE

424

299

Subtotal

1465

946

TOTAL

3157

1739

OBRA MAJOR

603

242


En termes absoluts s¿han concedit en la primera meitat de l'any gairebé un 10% més de llicències d'obra menor. Pel que fa a les llicències d'obra menor simple, que són aquelles necessàries per dur a terme petites reformes (canvi de rajoles, banys, cuines, etc) que no comporten l'ocupació de via pública, s'han concedit en el primer semestre de 2010 un total de 946 llicències, el que suposa un augment considerable respecte l'any passat. Un terç (31%) d'aquest tipus de llicències s'han concedit enguany a traves de la web municipal amb el sistema on line.


Llicències d'Obra Major


Pel que fa a les llicències d'obra major s'ha aconseguit escurçar el termini de concessió de tres mesos (termini reglamentari) a la meitat, un mes i mig. Durant els primers sis mesos d'enguany s'han concedit 242 llicències d'obra Major i, en total, l'any passat durant 12 mesos s'en concediren un total de 603.


Llicències d'Activitats: més llicències de funcionament, més seguretat


Les llicències d'Activitats són les llicències necessàries per obrir qualsevol tipus d'establiment. Es divideixen tres tipus:

a) Llicències d'Activitats innòcues (necessàries per obrir petits negocis de fins a 250 metres quadrats com ara perruqueries, bars, aparcaments de menys de cinc places, despatxos, etc)

b) Llicències d'Activitats menors (establiments de més de 250 metres quadrats i fins a 750 metres quadrats) com ara restaurants, salons de bellesa grans i d'altres.

c) Llicències d'activitats majors (establiments de més de 750 metres quadrats i amb un aforament de més de 250 persones (grans restaurants, cinemes, gimnasos, etc)


Les llicències d'Activitats, tenen dues passes. Primer es concedeix la llicència d'instal.lació (es comprova que el projecte s'ajusta al Pla General, que compleix amb la normativa, que es disposen dels permisos pertinents) i, abans d'obrir el local o negoci, s'ha de disposar de la llicència de Funcionament que suposa la comprovació per part de tècnics municipals de que el negoci s'ajusta al projecte presentat.


En aquest sentit, cal destacar que en els darrers anys, gràcies a la remodelació del Departament d'Activitats, s'ha doblat el número de llicències de Funcionament Concedides. És tracta d'un canvi molt positiu per als nous establiment de ciutat, ja que el fet que disposin de llicència de funcionament dona més garanties de que es compleixen els paràmetres de seguretat i accessibilitat.


LLICÈNCIES DE FUNCIONAMENT CONCEDIDES

2008

2009

2010 (sis mesos)

479

986

780

+106%

+64% (sis mesos)


La Gerència d'Urbanisme augmenta l'eficàcia en la concessió de llicències d'activitat i d'obra

Data darrera modificació: 23 de març de 2023