Publicador de continguts


L'Ajuntament eleva a ple les conclusions de la comissió per la millora dels mecanismes de protecció de l'edifici


19 d’octubre de 2010

La Comissió no permanent per a la millora dels mecanismes de prevenció per a la correcta conservació i manteniment dels edificis ha finalitzat la seva tasca, desenvolupada durant nou mesos, i ha conclòs amb una proposta aprovada per unanimitat que s'elevarà al Ple de l'Ajuntament de Palma.


. Es proposa al Ple l'aprovació de les recomanacions i adopció de les mesures següents per a la millora dels mecanismes de prevenció per a la correcta conservació i manteniment dels edificis:


1)Instar a l'Ajuntament de Palma perquè doti una partida pressupostària suficient per poder ampliar el treball realitzat a partir de les dades informàtiques de què disposa l'Ajuntament, amb la finalitat d'incorporar al Sistema d'Informació Geogràfica creat els següents elements:


a) Informació i documentació d'interès que puguin aportar els col.legis professionals representats a la Comissió Tècnica.


b) Anàlisis dels projectes de rehabilitació d'edificis presentats a l'Ajuntament de Palma.


c) Dades sobre zones amb risc d'intrusió marina o amb risc d'inundació.


d) Informació de caire geotècnic.


e) Corbes de nivell dels terrenys del sòl urbà del municipi.


f) Identificar i analitzar, dins els expedients municipals de protecció de l'edificació, aquells que es deriven de defectes estructurals.


g) Informació sobre sinistres ocorreguts (inundacions, incendis, caigudes de parts d'edificis, rompudes de canonades d'aigua i gas...) que puguin haver afectat les condicions de seguretat de determinats edificis.


2) Instar l'Ajuntament de Palma perquè, anualment, doti una partida pressupostària suficient per poder actualitzar les dades que en cada moment figurin en el l'esmentat Sistema d'Informació Geogràfica.


3) Instar les administracions estatal i autonòmica a què impulsin importants campanyes de conscienciació ciutadana sobre la correcta conservació i manteniment dels edificis.


4) Instar les administracions estatal i autonòmica a què impulsin o intensifiquin les línies de subvenció per a la rehabilitació d'edificis.


5) Instar les entitats bancàries a què impulsin o intensifiquin les línies de crèdit per a la rehabilitació d'edificis, estudiant la possibilitat de què l'Administració pugui actuar com avalista en determinats supòsits.


6) Instar l'Ajuntament de Palma a destinar més efectius en la mesura de les seves possibilitats, en la línea ja seguida durant els darrers anys, al Servei de Protecció de l'Edifici i d'Inspecció Tècnica d'Edificis, per poder complir de forma completa les següents obligacions municipals:


a) Executar de forma subsidiària les ordres d'execució no complides pels propietaris de forma voluntària i que suposin un perill per a persones i béns.


b) Donar resposta en un termini ràpid a aquelles sol.licituds d'ordres d'execució que així ho requereixin, davant situacions de perill posades en coneixement de l'Ajuntament per part de particulars, Policia Local o Cos de Bombers.


c) Imposar la corresponent multa a totes aquelles persones que no hagin complit amb la seva obligació de presentar a l'Ajuntament dins el termini preceptiu l'informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis.7) Instar a l'Ajuntament de Palma a mantenir els supòsits de bonificació d'imposts municipals lligats a la rehabilitació d'edificis.


8) Instar a l'Ajuntament de Palma a mantenir les subvencions per a la redacció i presentació dels informes de la Inspecció Tècnica d'Edificis.


9) Continuar amb la línia iniciada en aquest exercici per l'Ajuntament de Palma en el sentit de donar publicitat dels edificis que tenien l'obligació de presentar l'informe de la Inspecció Tècnica d'Edificis durant l'any anterior i no ho han fet i dels edificis que tenen l'obligació de presentar-lo en l'any en curs, respectant sempre la normativa de protecció de dades de caràcter personal.


10) Instar l'Ajuntament de Palma a què estudiï l'aplicació dels règims de venda i substitució forçosa previst legalment davant l'incompliment del deure de rehabilitació dels edificis, atès que aquests règims possibiliten l'entrada d'inversió privada davant una prolongada manca d'iniciativa dels propietaris per a la rehabilitació.


. Es propoposa al Ple que mapa de risc haurà de ser un instrument viu amb una actualització constant a disposició dels tècnics municipals, que haurà de ser utilitzat pels serveis tècnics municipals com a un instrument d'ús intern sense que pugui ser utilitzat per a fins distints dels que es determinaren per a la seva creació.


El 30 de novembre de 2009, s'acorda per unanimitat en el Ple, la constitució de la denominada Comissió No Permanent per a la Millora dels Mecanismes de Prevenció per a la Correcta Conservació i Manteniment dels Edificis, integrada per representants de tots els grups municipals i assistida per una Comissió Tècnica.


Configurada definitivament una vegada designats pels grups polítics municipals els integrants de la mateixa, s'aproven les seves normes de funcionament i per Decret de batlia, núm. 4992 de 7 d'abril de 2010, s'anomena president al Sr. Segismundo Morey Ramón, regidor del Grup Municipal Popular i vicepresidenta a la Sra. Yolanda Garví Blázquez, regidora d'urbanisme i habitatge, segons la proposta unànime efectuada per la Comissió.


La Comissió No Permanent ha estat assistida per una Comissió Tècnica, presidida por el gerent d'Urbanisme, e integrada pel director tècnic, cap del Departament de Disciplina i Seguretat dels Edificis i cap del Servei de Protecció de l'Edificació i Inspecció Tècnica d'Edificis de la Gerència d'Urbanisme, i representants dels Col.legis Oficials d'Arquitectes de les Illes Balears, d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca, d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears, d'Enginyers Industrials Superiors de Balears, de Perits i Enginyers Tècnics Industrials de Balears, d'Administradors de Finques de Balears i d'Obres Públiques Illes Balears.


L'Ajuntament eleva a ple les conclusions de la comissió per la millora dels mecanismes de protecció de l'edifici

Data darrera modificació: 23 de març de 2023