Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma renova la xarxa d'aigües pluvials de La Vileta per evitar les inundacions


27 d’agost de 2010

L'Ajuntament de Palma està duent a terme la renovació de la xarxa d'aigües pluvials a la zona de La Vileta amb l'execució de la primera fase del projecte de sanejament urbà, que es realitza entre els carrers de Matamusinos i el camí dels Reis.

El projecte compta amb un pressupost d'uns 2 milions d'euros. Està finançat amb el fons de sostenibilitat local del Pla E i permet la creació de 36 nous llocs de feina.

Les obres milloraran 1 km de canonades amb un termini d'execució de 7 mesos.

Aquest projecte és la resposta a la reivindicació històrica dels veïnats, que demanaven solucionar la manca d'eficiència de la xarxa de drenatge a La Vileta. Aquesta primera fase preveu una sèrie d'actuacions amb el principal objectiu d'evitar les escorrenties i un possible desbordament del torrent de Son Vida que pogués causar danys a la Vileta.

Objectius:

Seguretat de les persones i dels habitatges

La millora projectada per l'Ajuntament evitarà les inundacions i les escorrenties que es donen en aquesta zona durant les èpoques d'intenses pluges i que, des de la construcció d'aquesta barriada, suposen un greu problema, ja que La Vileta està ubicada damunt el llit del torrent de son Vida i l'encreuament amb el torrent de sa Cabana i les canonades que hi havia fins ara són de capacitat insuficient per recollir les aigües del torrent i les de pluja.

La intervenció que s'està fent era molt necessària, ja que, a més, el creixement urbanístic i residencial d'aquesta zona durant el darrers anys ha agreujat aquesta situació. Millorant el pas del torrent pel barri es garanteix la seguretat de les edificacions.

Estalvi i eficiència energètica i protecció del medi

L'obra millorarà la gestió dels recursos hídrics augmentant l'eficiència de depuració d'aigües, mitjançant la separació dels afluents d'aigües pluvials de les residuals i reduint el tractament de depuració, amb la qual cosa s'obtindrà un estalvi energètic i la protecció del medi.


Seguretat vial i millora de la mobilitat

Millorarà la mobilitat i la seguretat vial els dies de pluges intenses ja que reduirà l'escorrentia superficial.

Actuacions

Per augmentar la capacitat de drenatge es canvia 1 km de les actuals canonades (d'1 m de diàmetre) per d'altres canonades d' entre 1,5 i 2 m de diàmetre i d'entre 1,50 m i 1,90 metres d'altura d'un material més eficient que minimitza l'adherència dels sediments i facilita el drenatge. S'instal.laran 34 nous pous de registre i 74 nous embornals per capturar les escorrenties. S'asfaltaran tots els carrers afectats.

Per dur a terme aquesta obra de gran envergadura s'està ocupant gran part de les calçades afectades, per a la qual cosa s'han consensuat les obres amb les entitats veïnals i es manté una comunicació directa amb els veïnats, consensuant amb ells les diferents fases i les dades de major intensitat d'obres segons l'activitat diària de la barriada.


L'Ajuntament de Palma renova la xarxa d'aigües pluvials de La Vileta per evitar les inundacions

Data darrera modificació: 23 de març de 2023