Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma recupera la plaça del Cardenal Reig i la font de l'Obelisc


19 d’octubre de 2010

. La millora dels carrers d'Antoni Marquès i de Julià Álvarez, de la plaça del Cardenal Reig i del carrer de Francesc Sancho ha estat finançada pel Fons Estatal d'Inversió Local del Govern d'Espanya (Pla E )per a l'estímul de l'economia i ha creat 53 llocs de feina.

. Es recupera la font de l'Obelisc, una fita per a la ciutat, i es posa en valor l'arquitectura de la plaça del Cardenal Reig i del barri.

. Les actuacions inclouen un nou clavegueram, noves xarxes de drenatge, d'aigua potable i d'enllumenat, soterrament de contenidors, canvis de paviments, ampliació de voravies, creació de passos elevats per a vianants, eliminació de les barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat i mobilitat, i la dignificació de l'arbrat.


L'Ajuntament de Palma ha invertit 4.729.919,94 € en la modernització i la millora de l'accessibilitat, la mobilitat i les infraestructures dels carrers d'Antoni Marquès i de Julià Álvarez, de la plaça del Cardenal Reig i del carrer de Francesc Sancho. Una millora finançada pel Fons Estatal d'Inversió Local del Govern d'Espanya (Pla E) per a l'estímul de l'economia i que ha creat 53 llocs de feina.


Aquesta millora s'emmarca dins el nou model de ciutat, que seguint els criteris de sostenibilitat, mobilitat i accessibilitat cerca l'equilibri entre el trànsit i els vianants i la millora de la vida als barris; potenciant-los i dotant-los de més i millors espais, afavorint el transport públic, connectant-los entre ells, amb el centre de la ciutat i amb la mar.


L'accessibilitat, l'ordenament del trànsit i la millora de la seguretat vial han estat una prioritat i es projecten en el reordenament de l'espai, on els vehicles, els vianants i els models més sostenibles de transport tenen cabuda, adaptant aquests carrers per permetre el desplaçament autònom de totes les persones, independentment de les seves condicions físiques.


A més, l'execució d'aquest projecte de millora suposa la modernització de les infraestructures que, malgrat que no es veuen, són una necessitat i una prioritat pel confort que proporcionen als ciutadans.


S'han millorat els serveis de subministrament públic que fan possible la qualitat de vida, com són els serveis de clavegueram, la xarxa de drenatge i d'aigua potable, la xarxa d'enllumenat, la gestió de residus sòlids i la seva reordenació al subsòl per compartir l'espai amb altres serveis soterrats; apostant per la sostenibilitat i l'estalvi dels recursos s'ha dotat de noves infraestructures, més modernes i energèticament més eficients. A més, s'han canviat els paviments a les voravies i a les calçades, i s'han creat nous espais i passos per a vianants accessibles a tothom i més segurs, millorant l'arbrat per a un correcte desenvolupament dins la via urbana.


Actuacions destacades


Arbrat: S'ha dignificat l'arbrat substituint les espècies malaltes per altres de noves creant l'espai apropiat per al seu correcte desenvolupament.


Xarxa d'enllumenat: S'ha creat una nova xarxa d'enllumenat substituint la xarxa obsoleta; reordenant l'enllumenat s'ha aconseguit ser més eficient. S'han instal'lat punts de llums que incideixen directament a la zona dels vianants i uns altres per il'luminar la calçada. S'ha soterrat el cablejat aeri i s'han eliminat els elements obsolets (com la posttesa de la foto). La nova xarxa permet la reducció de flux i la reducció de la potència en un 40%. Paviments: S'han canviat els paviments de les voravies substituint el panot per llamborda de 20x30 d'acabat granític i amb llamborda de pedra natural de granit de 20x20 a la plaça del Cardenal Reig i s'han col'locat voreres de granit.


Accessibilitat: S'han eliminat les barreres arquitectòniques, ampliant les voravies, creant passos elevats per a vianants a les interseccions dels carrers, amb trams amb llambordes especialment dissenyades per afavorir l'autonomia de les persones amb discapacitat visual.


Mobilitat i seguretat vial: Es reordenen els aparcaments i els carrils de circulació amb actuacions tant a les voravies (ampliació i instal'lació de pilones), com a la calçada amb la creació d'una illeta esfèrica al voltant de la font de la plaça del Cardenal Reig per tal d'ordenar i redimensionar els carrils que l'envolten.


Residus: Es preveu la millora la gestió de residus sòlids amb la col'locació dels contenidors soterrats amb previsió de futur.


Nous espais: Destaquen tant els espais creats a les voreres dels carrers, que s'han ampliat per garantir la seguretat dels vianants, com la creació de espais per a l'estada i el descans al llarg del recorregut i al voltant de la plaça del Cardenal Reig amb la dotació de mobiliari urbà.


Recuperació del patrimoni: Es recupera la font i es posa en valor l'arquitectura de la plaça. Amb la reordenació del trànsit i els contenidors a la plaça del Cardenal Reig i la creació d'espais d'estada (reordenació dels aparcaments i ampliació de les voravies en 4 metres), s'aconsegueix gaudir de l'encant de l'arquitectura dels edificis que envolten la font. Es restauren l'obelisc dedicat a l'Arxiduc i el mecanisme de la font, i es doten d'il'luminació, ennoblint la plaça i el barri, i es recupera una fita per a la ciutat.


Altres indrets del barri amb millores als serveis públics de subministrament:


' Pare Bartomeu Pou: Millora de la xarxa de sanejament, clavegueram i d'aigua potable.' Jafud Cresques: Millora de la xarxa de sanejament i d'aigua potable.' Pablo Iglesias: Millora de la xarxa de sanejament. ' Ramon Muntaner: Millora de la xarxa de sanejament i d'aigua potable.' 31 de Desembre (des de les avingudes fins a la plaça d'Abu Yahya) millora de la xarxa d'aigua potable.' Antoni Frontera: Millora de la xarxa de clavegueram.' Joan Munar: Millora de la xarxa de clavegueram.' Eusebi Estada: Millora de la xarxa d'aigua potable al tram comprès entre els carrers de Francesc Sancho i Jafudà Cresques.' Rosselló i Cazador: Millora de la xarxa d'aigua potable al tram pròxim al carrer de Francesc Sancho.' Avinguda de Gabriel Maura: Millora de la xarxa d'aigua potable.


L'Ajuntament de Palma recupera la plaça del Cardenal Reig i la font de l'Obelisc


L'Ajuntament de Palma recupera la plaça del Cardenal Reig i la font de l'Obelisc


L'Ajuntament de Palma recupera la plaça del Cardenal Reig i la font de l'Obelisc


Data darrera modificació: 23 de març de 2023