Publicador de continguts


L'Ajuntament de Palma recupera i restaura el pont del torrent del Mal Pas al carrer de Robert Graves


8 de novembre de 2010

. L'Ajuntament de Palma, la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, ARCA i veïns del Terreno i la Bonanova han col.laborat per a recuperar el pont i adequar-lo als usos actuals conservant el seu valor patrimonial.


. Amb aquesta actuació es restableix la connexió segura per al trànsit rodat entre els barris del Terreny i la Bonanova.


. El pas de vehicles pel pont estarà limitat, però el reforçament de la infraestructura permetrà un servei no limitat al pas de vehicles en casos excepcionals (construccions, emergències o mudances).


L'Ajuntament de Palma recupera i restaura el pont el torrent del Mal Pas, ubicat al carrer de Robert Graves, i restableix la connexió segura per al trànsit rodat entre les barriades del Terreno i la Bonanova.


Aquesta millora ha estat finançada pel fons d'inversió local del Govern d'Espanya per a l'impuls de l'economia i que crea 15 llocs de feina de forma directa i immediata. Ha comptat amb un pressupost d'uns 550.000 €.


El pont va ser tallat al trànsit rodat el 5 de desembre de 2008, després que el trencament d'una canalització d'aigua provocàs danys a la seva estructura. Des d'aquesta data es mantingué únicament l'accés per als vianants.


Una vegada iniciats els preparatius per al començament de l'obra el 22 d'abril de 2009 l'Ajuntament de Palma paralitzà la reconstrucció del pont de Robert Graves en resposta als veïns i a l'entitat ARCA, que reivindicaren la protecció dels seus elements de valor arquitectònic.


El mes de juliol de 2009 la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca catalogà la infraestructura com a element a protegir. A partir d'aquest moment l'Ajuntament de Palma, la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, ARCA i veïns del Terreno i la Bonanova han col.laborat per a recuperar el pont i adequar-lo als usos actuals conservant-ne el valor patrimonial.


L'obra començà el passat mes d'abril, amb un termini d'execució de 6 mesos.


La restauració i recuperació del pont s'ha realitzat en els termes marcats des de la Direcció Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca, després que aquesta Direcció catalogà la infraestructura, projectant una intervenció al pont que conjuga la protecció patrimonial, el servei i la seguretat.


L'Ajuntament modificà el seu projecte inicial i donà una nova solució per a recuperar aquest pas garantint la seguretat en el seu ús, una solució que neix amb el consens dels veïns del Terreno i la Bonanova, i d'ARCA i els tècnics de Patrimoni i de l'Ajuntament.


El problema que presentà la infraestructura és que es recolza en terrenys amb la capacitat minvada por la seva mateixa naturalesa, l'acció de l'aigua i els materials que la formen són de baixa resistència i durabilitat, i, en algunes zones, havien perdut la cohesió. A més, el trencament d'una canalització d'aigua agreujà un desplaçament previ del marge esquerre. Tenint en compte que aquest pas es construí com a connexió entre el Terreno i la Bonanova a principis del segle XX (probablement sense preveure el pas dels vehicles pesats actuals), l'estat de l'estructura amb els deterioraments de l'ús i dels agents atmosfèrics o accidentals enunciats no suportaria els usos actuals (pas de vehicles pesats).


Els barris del Terreno i la Bonanova presenten un problema important d'accessos limitats a pas de vehicles de 3,5 i 5 tones. Per això és fonamental comptar amb algun accés que tingui una limitació superior a 5 tones. L'Ajuntament proposà que el pas de vehicles pel pont estigui limitat, però que la recuperació de la infraestructura permeti un servei no limitat al pas de vehicles en casos excepcionals (construccions, emergències o mudances).


Per tal de solucionar aquesta mena d'incidències els tècnics plantejaren una solució que en alguns dels seus elements encara no s'havia realitzat mai a l'illa de Mallorca, per a la qual cosa han comptat amb la col.laboració d'experts en aquesta casta de treballs i d'enginyers de la Universitat d'Alacant. Aquesta solució ha possibilitat la recuperació del valor patrimonial de l'estructura i un accés segur per a vianants, per al trànsit rodat i per a qualsevol tipus d'emergència que pugui sorgir.


La solució plantejada ha consistit en el reforçament de pilars per a evitar l'afecció per erosió al llit del torrent, la formació de suports amb micropilons a pilars i contraforts amb una prolongació en l'alineació del timpà crivellat per a la contenció i el sosteniment d'aquest, completada amb carregadors en línia de piles i contraforts sobre els quals descansaran bigues en T, per a rebre i encastar la llosa de repartiment.


El projecte ha inclòs la reposició dels serveis d'aigua potable, sanejament, drenatge i gas, la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. S'ha substituït el paviment asfàltic per llosa de formigó aprofitant el mateix element estructural. S'han reordenat els passos dels serveis en funció del reforçament estructural i s'ha recuperat la part de l'ampit ocult pels successius relleus.


A més, l'actuació inclou el canvi de 150 m de la xarxa de pluvials al carrer de Robert Graves i la millora de la voravia i l'asfaltatge de la calçada, que solucionen les escorrenties durant les èpoques de pluges i milloren considerablement l'accessibilitat. També s'ha duit a terme la neteja del torrent al tram del pont i aigua avall, l'abocament del tancament d'un ull del pont, la delimitació de l'espai públic del privat i l'amagament dels pous de registre amb una cobertura de pedra i marès.


Projectistes de la solució adoptada: Bartolomé Reus Cañellas. Enginyer de camins, canals i ports. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid. Especialista en fonaments i estructures i director de l'obra. Ignacio Álvarez Carmona. Enginyer tècnic municipal d'obres publiques i director de l'obra Dr. Salvador Ivorra Chorro. Enginyer industrial. Professor titular del Departament d'Enginyeria de la Construcció, OP i infraestructura Urbana de la Universitat d'Alacant. Subdirector d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports a l'EPS. Miguel Ángel Crespo Zaragoza. Enginyer de camins, canals i ports. Professor associat del Departament d'Enginyeria de la Construcció, OP i Infraestructura Urbana de la Universitat d'Alacant.L'Ajuntament de Palma recupera i restaura  el pont del torrent del Mal Pas al carrer de Robert Graves


Galeria Multimèdia

Data darrera modificació: 23 de març de 2023