Publicador de continguts


L’Ajuntament dona seguretat jurídica al Pla general i exigeix disposar del POD per a completar l’ordenació urbanística de Palma


22 de novembre de 2023

Palma, 22 de novembre de 2023.- El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, acompanyat pel gerent d’Urbanisme, Tomeu Abad, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa les modificacions i desregulacions efectuades al Pla general del 23, que han conclòs que actualment regeixin les disposicions aplicables tant del PG del 23 com del PG del 98. A més, també ha informat sobre l’actual desenvolupament del Pla d’ordenació detallada (POD), que no podrà estar aprovat fins ben entrat l’any 2024

En concret, el tinent de batle ha detallat cronològicament el procés que ha conduït a disposar actualment d’un PG del 23 amb més de 400 prescripcions, 89 del mateix Ajuntament de Palma, i un POD que encara no ha estat lliurat a Gerència.

El resum cronològic de les actuacions del Pla General i del POD és el següent:

- El 29 de maig del 2019 s’adjudica la redacció del Pla general i Pla d’ordenació detallada a una empresa situada a la península.

- El 28 d’octubre del 2021 el ple municipal aprova inicialment tant el Pla general urbà (PGOU) com el Pla d’ordenació detallada (POD).

Cal subratllar que s’aproven sense sol·licitar un informe previ sobre la documentació que finalment va ser objecte d’aprovació inicial. Els informes emesos pels departaments després d’aquesta aprovació inicial varen ser molt crítics amb l’aprovació definitiva, per la qual cosa s’han hagut d’introduir nombroses modificacions.

- El març del 2022 finalitza la informació pública i es presenten un total de 869 al·legacions, i 13 més fora de termini.

- El 2 de novembre de 2022 l’Assistència Tècnica de Territori i Ciutat, emet un informe sobre la incidència al PG i al POD aprovats inicialment, a conseqüència dels canvis derivats de l’acceptació de les al·legacions presentades. Aquest informe conclou que no es pot fer un pronunciament conjunt, ja que, en relació amb el PG, s’argumenta que els canvis introduïts sobre la base de les al·legacions no representen canvis substancials i que, quant al POD, els canvis introduïts sobre la base de les al·legacions representen canvis substancials i s’han de sotmetre a exposició pública.

- El 29 de novembre del 2022 es presenta la documentació del Pla general per a la seva aprovació definitiva però no es presenta cap documentació del POD.

- El 5 d’abril de 2023 l’Oficina del Pla General valida la documentació del PG corresponent a la seva fase 3a per a la seva aprovació, tot això sense haver rebut la documentació del POD.

- El 25 d’abril del 2023 l’Oficina del Pla General redacta un informe en què conclou l’existència de diverses deficiències detectades en relació amb la LUIB.

- El 28 d’abril del 2023 s’aprova definitivament el PG amb prescripcions.

En l’aprovació definitiva del PG, malgrat haver-s’hi introduït modificacions com desclassificacions, qualificacions de sòl urbà, modificació de fitxes d’urbanitzables, unitats d’actuació i nous estudis de viabilitat i sostenibilitat, no es va sol·licitar informe a cap departament de la Gerència i es va aprovar únicament amb un informe de la responsable de la revisió. Ni tan sols es va aportar informe a la tramitació.

L’aprovació definitiva del PG inclou modificacions substancials respecte del PG aprovat inicialment, que no han estat objecte d’informació pública.

A més, es varen introduir nombroses prescripcions a la documentació de l’aprovació definitiva a instàncies municipals (prop de 80), quan les prescripcions habitualment són conseqüència dels informes d’altres administracions i no de l’administració responsable de l’elaboració de la documentació.

- El 8 de maig de 2023, el cap de servei de l’Oficina del Pla General emet una sèrie de consideracions entre les quals es constata que l’Assistència Tècnica encara no ha iniciat els treballs per a la redacció de la documentació del POD per a la seva aprovació definitiva.

- El 06 de juny de 2023 es presenta un esborrany del POD incomplet i de desenvolupament impossible per l’Oficina del Pla General.

- El 30 de juny de 2023, amb el nou govern municipal, la nova Gerència sol·licita informe a tots els departaments de la Gerència i a l’Oficina del Pla General, concloent que aquest PG conté una sèrie de normes que, com que no s’han aprovat conjuntament amb el POD, creen una situació d’inseguretat jurídica, principalment pel que fa a les desregulacions a sòl urbà, rústic i a la normativa dels edificis inadequats, per la qual cosa s’inicia una modificació del PG 2023.

A més, el PG no està adaptat al Reglament de la LUIB, en vigor abans de la seva aprovació definitiva.

A això cal sumar que el juny de 2023, la documentació no és apta per a la seva tramitació ni per al seu informe, ja que amb caràcter general no està organitzada, és incompleta, contradictòria i manca del contingut requerit per la legislació vigent.

El 14 de novembre de 2023 es rep el text refós del Pla general estructural i es passa a l’Oficina del Pla General per a revisar-lo.

Un cop lliurat el document definitiu del POD, serà finalment elaborat per l’Oficina del Pla General.

Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB)

Óscar Fidalgo ha remarcat durant la roda de premsa que ha ofert avui que el desembre del 2017 es va aprovar la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB). Aquesta Llei preveu i estableix un termini de 4 anys perquè es redacti el PG i un POD.

El setembre de 2023 l’Oficina del PG i els departaments de Gerència emeten un informe que apunta a una nova sèrie d’errors constatats al PG aprovat definitivament. Atès l’incompliment en els terminis de lliurament de la contracta i pel fet que s’han superat amb escreix els terminis per al lliurament de la fase 3a del POD, es conclou que és del tot impossible que l’any en curs (2023) pugui ser objecte d’aprovació definitiva, a més que, segons l’informe d’Assistència Tècnica, ha de ser objecte d’una nova informació pública.

Quant a la decisió de tramitar per separat el PG i el POD, cal ressenyar que es varen emetre informes qüestionant la idoneïtat de tramitar per separat el PG i el POD i que, finalment, es va decidir unilateralment aprovar definitivament el PG sense el POD.

Poc abans, el juny del 2023, es va presentar la documentació del POD de la fase 3a per a tramitar-la, documentació que ha estat objecte d’un informe de l’Oficina del PG i dels departaments de la Gerència en què es conclou que la documentació presentada no és apta per a la seva tramitació ni per al seu informe final, ja que, amb caràcter general, no està organitzada, és incompleta, contradictòria i manca del contingut requerit per la legislació vigent, per la qual cosa no és procedent la seva tramitació definitiva.

Aprovació definitiva del PG 23 amb modificacions substancials

L’aprovació definitiva del PG inclou modificacions substancials respecte del PG aprovat inicialment. Això no obstant, aquestes modificacions substancials no han estat objecte d’una segona aprovació inicial, de manera que aquest document s’hauria hagut de sotmetre a exposició pública ia un nou període d’al·legacions.

• Entre les modificacions substancials que es troben cal ressenyar-ne algunes com errònia o incompleta desclassificació d’urbanitzables; modificació dels sistemes generals; modificació d’estudis financers i que el PG aprovat definitivament suposa enormes dificultats per a informar, ja que inclou un annex de prescripcions de 90 pàgines.

• En aquest PG, la disposició derogatòria única, que inclou l’aprovació definitiva del PG, suposa la derogació de part de l’articulat de les NU del PG del 98. Aquesta derogació deixa sense ordenació detallada nombroses zones o àmbits del municipi de Palma.

Data darrera modificació: 23 de novembre de 2023