Publicador de continguts


L'Ajuntament acorda la demolició de l'edifici ubicat en el número 207 del carrer Aragó


2 de novembre de 2010

. El pressupost de la demolició del conegut com edifici Flex, inclòs el tractament de residus, és de 789.634 euros

. Una vegada licitades les obres, la demolició s'executarà en uns dos mesos amb una retro-excavadora, planta per planta

. L'Ajuntament vol que el solar quedi buit i disponible en breu, com a màxim al primer trimestre de 2011

L' equip de govern de l'Ajuntament de Palma té previst aprovar el dimecres 3 de novembre en la Junta de Govern el projecte de demolició de l'edifici ubicat en el número 207 del carrer Aragó, conegut també com l'edifici Flex. L'immoble és propietat municipal mitjançant un conveni signat amb el Govern.


L' Ajuntament possarà així fi al problema que el degradat edifici suposa pels comerciants i veïnats de la zona, decantant-se per la solució que en aquests moments entén que és la millor.


A l'aprovació del projecte de demolició seguirà la licitació de les obres per dur endavant l'execució de l'esbucament de l'edifici.


Una vegada licitades les obres, a finals d'enguany, les tasques de demolició s'iniciaran i es perllongaran uns dos mesos. L'Ajuntament vol que el solar on avui s'aixeca l'edifici quedi buit i net en el primer trimestre de 2011.


Les àrees d'Urbanisme i Hisenda de l'Ajuntament de Palma han fet feina paral.lelament amb tres possibilitats: reformar l'edifici, la seva demolició o la seva venda mitjançant un concurs públic. Des de les àrees de Benestar Social i Seguretat Ciutanana s'ha col.laborat en el reallojament de les persones que ocupaven irregularment l'edifici i des de l'àrea de Salut i Medi Ambient, juntament amb EMAYA s'ha controlat la salubritat de l'edifici.


El fet d'haver preparat paral.lelament les tres solucions (reforma, demolició i subasta) permet que ara, una vegada que s'ha declarat deserta la subasta per a la venda (en la junta de govern de la pasada setmana) es pot aprovar de forma immediata el projecte de demolició, la segona opció.


S'ha descartat un nou concurs per a la venda a un preu més baix i també la reforma 'de la qual també s'ha redactat projecte- pel seu elevat cost.


Així, s'ha acordat la demolició perquè es considera que és l'opció que té més avantatges. Serà ràpida i permetrà a l'Ajuntament recuperar un solar que quedarà obert les possibilitats d'usos que es considerin oportuns.


Cal recordar que en aquests moments l'Ajuntament de Palma ha iniciat el procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) amb un procés de participació obert a tots els ciutadans i ciutadanes i que, per tant, el futur del solar pot ser objecte d'aportacions i suggeriments.


El projecte de demolició de l'edifici té un pressupost de 789.634,87 euros. D'aquesta quantitat, 279.618,30 euros són el cost de la demolició de l'edifici i la resta, 510.016,56 euros corresponen a la despesa que genera el tractament dels residus.


El solar on es troba l'edifici té una superfície de 3.748 metres quadrats, en un terreny totalment pla. L'edificació consta de cinc plantes sobre rasant, amb una altura de total des del sol fins a la coberta de 18,65 metres. Cada planta té aproximadament 1.500 metres quadrats. En total l'edifici consta de planta baixa més quatre plantes, sumant així un total de 7.500 metres quadrats.


Una vegada que s'adjudiquin les obres, segons el projecte de demolició, aquesta es durà a terme en dos mesos. La primera setmana es dedicarà a les actuacions prèvies, durant un mes aproximadament s'esbucarà l'edifici i les darreres setmanes s'enllestirà la càrrega i trasllad dels enderrocs.


Les actuacions previes consisteixen en: tall de suministres, mesures de protecció (persones, vials, elements públics i edificis colindants), retirada de fems i objectes que hi hagi a l'interior o desmuntatge d'elements interior, entre d'altres.


La demolició es realitzarà utilitzant mitjans mecànics, amb una retro-excavadora. El procés de demolició de l'edifici serà l'invers al de la seva construcció; es començarà per la planta més alta i s'avançarà, pis a pis, fins al sòl. No es contempla l'extracció d'elements constructius per devall de la cota de sol.


Les escombreries seran carregades i traslladades a la planta autoritzada.


L'Ajuntament acorda la demolició de l'edifici ubicat en el número 207 del carrer Aragó

Data darrera modificació: 23 de març de 2023