Publicador de continguts


Jaime Martínez Llabrés presenta el projecte d’Ordenança cívica, que té com a objectiu “corregir els comportaments que alteren la convivència i atempten contra el patrimoni de la ciutat”


26 de març de 2024

El batle ha manifestat que la nova normativa compleix amb el seu ferm compromís de treballar per a erradicar l’incivisme

Palma, 26 de març de 2024.- El batle, Jaime Martínez Llabrés, ha presentat avui el projecte d’Ordenança per al foment de la convivència a Palma, que serà aprovada en uns mesos, i ha assenyalat que “es tracta d’una Ordenança molt àmplia i completa que té un objectiu molt clar, corregir les actituds incíviques que alteren la convivència, que atempten contra el patrimoni, el mobiliari urbà i, en definitiva, contra el que és de tots i que tots tenim el deure de cuidar”.

El primer edil ha manifestat que un dels principals eixos del seu programa de govern per a la legislatura en curs és la seguretat ciutadana i el civisme, “prova d’això són les actuacions que ja s’estan duent a terme en aquest sentit i de les quals hem anat donant compte: un major pressupost per a aquest 2024, que es tradueix en un increment dels mitjans humans i materials, una reorganització de la Policia Local per a aconseguir una major efectivitat i una major proximitat al ciutadà, una policia present en tots els barris amb un objectiu, fer de Palma una ciutat més segura, però també més cívica”.

En aquest sentit ha recordat la creació d’una Direcció General de Civisme integrada en l’Àrea de Seguretat Ciutadana i el treball que s’ha desenvolupat durant aquests mesos per a acabar amb les conductes incíviques en temes com els VMP (patinets) o l’eliminació de pintades vandàliques, “actituds que pertorben el dia a dia dels milers de ciutadans de Palma que sí que compleixen les normes”, ha assenyalat.

Per aquest motiu ha destacat que l’Ordenança obeeix al seu compromís de treballar per a erradicar les conductes incíviques.

Els aspectes que recull l’Ordenança són els següents:

-    Atemptats contra la dignitat de les persones
-    Degradació visual de l’entorn urbà (tant per grafits, pintades i altres expressions gràfiques com per pancartes, cartells i fullets)
-    Jocs i apostes
-    Ús inadequat de l’espai públic per a jocs
-    Ús de patins, patinets, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes
-    Altres conductes a l’espai públic (les que adopten formes de falsa mendicitat i les que suposen la utilització de l’espai públic per a la demanda de serveis sexuals)
-    Actuacions a la via pública (musicals, model estàtic, mims, pallassos, malabaristes i similars)
-    Realització de necessitats fisiològiques
-    Consum de begudes alcohòliques i drogues
-    Concentracions que alteren la convivència
-    Comerç ambulant no autoritzat d’aliments begudes i altres productes
-    Activitats i la prestació de serveis no autoritzats
-    Ús impropi de l’espai públic
-    Ús de caravanes, autocaravanes i similars
-    Actituds vandàliques en l’ús del mobiliari urbà i el deteriorament de l’espai públic
-    Pràctica del nudisme o seminudisme
-    Equips de so, amplificadors o altaveus, i altres conductes que pertorben la convivència ciutadana (zones naturals i espais verds, platges, balconing o altres de similars, netedat i ornament d’edificacions, espais privats, terrasses i mostradors, estacionament inadequat de vehicles a les voravies; utilització de dispositius làser, excrements d’animals de companyia)

En la seva intervenció el batle ha detallat alguns aspectes de l’Ordenança en aquells comportaments incívics que més queixes ciutadanes susciten.

Patinets, VPMs i cicles de més de dues rodes

Pel que fa a l’ús de patinets, patins, VMPs i cicles de més de dues rodes l’Ordenança recull les següents normes de conducta.

-    Es prohibeix la circulació o el desplaçament mitjançant patins, patinets, VMPs, cicles de més de dues rodes, monopatins o similars a les calçades, les voravies, les andanes, els passejos i altres zones de domini i ús públic o privades de concurrència pública, excepte a les zones degudament senyalitzades i habilitades a l’efecte, i durant els horaris que s’hi estableixin.

-    En cap cas, qui utilitza patins, patinets, monopatins o similars no pot aferrar-se als laterals o a la part posterior dels vehicles com a mitja de locomoció, mitjançant arrossegament i qualsevol altre ús indegut.

-    Les persones que circulen mitjançant patins, patinets, monopatins o similars han de prendre les precaucions necessàries per a no lesionar, colpejar o molestar els vianants.

-    Es prohibeix circular per les vies de la ciutat amb VMPs si no compleixen els requisits tècnics de certificació establerts i, si ho requereix la normativa aplicable, no estan homologats.

-    Totes les persones usuàries dels VMP han d’obeir els senyals de circulació que estableixen una obligació o una prohibició, i han d’adaptar la seva conducta al missatge de la resta de senyals existents a les vies per les quals transiten.

-    Es prohibeix la circulació dels VMP per les voreres, les places, els parcs i els jardins.

-    Es permet la circulació dels VMP del tipus A per aquestes àrees a les persones menors de 15 anys si duen casc, no sobrepassen la velocitat d’una persona i van acompanyades per un vianant adult.

-    L’edat permesa per a conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys en tots els casos i de 15 anys si es disposa del permís de conduir AM. Els menors d’aquestes edats sols en poden fer ús quan són adequats per a la seva edat, la seva estatura i el seu pes, fora de les zones de circulació, a espais tancats al trànsit i acompanyats pels seus progenitors i tutors, i sota la responsabilitat d’aquests.

-    Si transporten persones amb un dispositiu homologat (tipus C1), les persones conductores han de ser majors d’edat (18 anys). Amb la resta de classes de vehicles només hi pot circular una persona.

-    S’ha de conduir amb la diligència i la precaució necessàries per a evitar danys propis o aliens, i evitant posar en perill la resta de persones usuàries de la via.

-    S’ha de circular respectant la preferència dels vianants i, a les zones de circulació rodada, la prioritat senyalitzada.

-    No es pot circular amb auriculars ni utilitzant dispositius mòbils.

-    Totes les persones conductores de VMPs, amb independència de la seva classe, han de dur correctament col·locat un guardapits reflector degudament homologat, i es recomana que duguin casc.

-    Es prohibeix la circulació dels VMP pels túnels urbans i per les travessies.

Les sancions previstes per a les infraccions en aquest apartat es consideren lleus i van dels 300 als 750 euros

S’estableix l’obligatorietat dels conductors de VMPs que circulin per vies urbanes de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. No disposar-ne es considera una infracció greu que pot suposar una multa que va de 750,01 a 1.500 €.

Grafits i pintades

En relació amb grafits i pintades, es prohibeixen aquestes expressions gràfiques damunt qualsevol element de l’espai públic i a l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport públic, equipaments, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general. En queden exclosos els murals artístics que es realitzen amb autorització municipal i els que es realitzin amb autorització del propietari, si en aquest cas no constitueixen infracció urbanística.

Es prohibeixen les pintades o els grafits que es facin damunt un bé o en una zona que gaudeixi de protecció especial.

Aquestes conductes es consideraran infracció molt greu. Si la conducta és comesa per un menor, els pares i mares o tutors o guardadors i guardadores són responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que en depenen.

L’Ajuntament pot netejar o reparar subsidiàriament els danys causats per la infracció, amb càrrec a la persona o persones responsables i sense perjudici d’imposar les sancions corresponents.

Quan el grafit o la pintada poden constituir la infracció patrimonial prevista pel Codi Penal, els agents de l’autoritat ho han de posar en coneixement de l’autoritat judicial competent, sense perjudici que l’expedient sancionador continuï.

Les sancions previstes per a les infraccions en aquest apartat van de 1.500,01 a 3.000 euros.

L’Ordenança prohibeix també col·locar cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers aferrats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda a edificis i instal·lacions municipals, a qualsevol espai públic o element del paisatge i el mobiliari urbà o natural. Només es poden col·locar a llocs expressament habilitats per l’autoritat municipal.
La realització d’aquestes conductes té la consideració d’infracció greu i les sancions van de 750,01 a 1.500 €.

Cartells, tanques i pancartes

Col·locar cartells, tanques, rètols, pancartes, adhesius, papers aferrats o qualsevol altra forma de publicitat, anunci o propaganda a monuments o edificis catalogats o protegits i a senyals de trànsit que n’impossibiliti la visió correcta té la consideració d’infracció molt greu i les sanciones van de 1.500,01 a 3.000 €.

Jocs i apostes

En relació amb jocs i apostes es prohibeix a l’espai públic el joc i l’oferiment de jocs que impliquen apostes, doblers o béns.

També es prohibeix la col·laboració, vigilància, el dipòsit de material i actuar de ganxo a l’oferiment de jocs que impliquen apostes o diners o béns. Aquestes infraccions es consideren greus, amb sancions que van de 750,01 a 1.500 € i en el cas que s’ofereixi joc de trile, tindrà la consideració d’infracció molt greu, amb sancions que van de 1.500,01 a 3.000 €.

Pel que fa a la brutícia als espais públics, entre altres prohibicions incloses en aquest apartat figuren les següents: defecar, orinar o escopir a qualsevol espai públic i mobiliari urbà i béns de domini públic de la ciutat i a espais d’afluència de persones o freqüentat per menors, o quan es fa a monuments o edificis catalogats o protegits.

Ambdues són considerades infraccions molt greus amb sancions que van de 1.500,01 a 3.000 €.

Consum de begudes alcohòliques

Quant a les begudes alcohòliques, se’n prohibeix el consum als espais públics quan pot alterar greument la convivència ciutadana. A aquest efecte, la dita alteració es produeix quan es donen algunes de les circumstàncies següents:

-    Per la morfologia o la naturalesa del lloc públic el consum el pot fer de forma massiva part de grups de ciutadans o ciutadanes o convida a l’aglomeració d’aquests.

-    Com a resultat de l’acció del consum es pot deteriorar la tranquil·litat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.

-    El consum s’exterioritza en forma denigrant per als vianants o altres usuaris dels espais públics.

-    Els llocs en què es consumeix es caracteritzen per l’afluència de menors o la presència d’infants i adolescents.

Les conductes descrites es consideren una infracció greu, llevat que els fets constitueixin una infracció molt greu.

 

 

Data darrera modificació: 27 de març de 2024