Publicador de continguts


Bases Premis Ciutat de Palma 2010


10 de novembre de 2010

ÀREA D'URBANISME I HABITATGE
GERÈNCIA D'URBANISMEBASES PREMI CIUTAT DE PALMA 'GUILLEM SAGRERA' D'ARQUITECTURA 20101.- S'atorgarà un premi de 18.000 euros, per obra de nova planta o per obra de reforma, ampliació o condicionament d'edificis existents.


2.- El premi s'atorgarà al professional o professionals autors del projecte i al professional o professionals directors de l'execució de l'obra, repartit en un percentatge del 70 % (12.600 euros) a favor del primer i del 30% (5.400 euros) a favor del segon.

3.- Podran concursar-hi les obres d'arquitectura de nova planta i de rehabilitació, reforma, ampliació o condicionament d'edificis existents que s'hagin realitzat al municipi de Palma i el certificat de final d'obra de les quals s'hagi emès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2010. S'entendrà com a obra de rehabilitació aquella en què la intervenció en edificacions existents sigui un element predominant al projecte.


4.- El Jurat podrà proposar obres que, en el seu parer, siguin mereixedores de concórrer en la convocatòria, encara que no les hagin presentat els seus autors.


5.- La documentació que s'ha de presentar en qualsevol dels casos és:
a) Damunt un màxim de 2 DIN A-3:
- Plànol significatiu de l'obra.
- Plànol d'emplaçament.
- Fotografies.
- Qualsevol altra documentació que es cregui oportuna.
b) A més, dins un sobre s'ha d'aportar la documentació següent:
- Dades d'identificació, adreça postal i telèfon, a efectes de notificació, de l'autor/s del projecte i del director/s de l'obra.
- Compromís d'algun dels professionals esmentats de què gestionarà les autoritzacions necessàries per tal que el Jurat pugui visitar, si escau, les obres que es presenten al concurs.
- Còpia de la llicència municipal d'obres.
- Certificat municipal de final d'obres, la data d'emissió del qual ha d'estar compresa entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2010.
- En el cas d'empreses o persones jurídiques, documentació que n'acrediti la personalitat.
- Declaració responsable, segons el model annex, de no estar afectat per cap circumstància que impedeix l'obtenció de la condició de beneficiari del Premi.


6.- El termini d'admissió de documents serà el comprès entre el 9 de desembre de 2010 i el 9 de gener de 2011. El lloc de presentació serà a la Gerència d'Urbanisme, situada a l'Av. Gabriel Alomar, 18, 6ª planta, de dilluns a divendres de 9'00h a 14:30h. En presentar la documentació se'n lliurarà un rebut.


7.- El Jurat del Premi estarà format per:
- President: executiva de govern de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma o en representació seva, el gerent d'Urbanisme.
- Vocals:
- El president de la Demarcació de Mallorca del COAIB.
- El president del Col'legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca.
- El president de l'Associació de Promotors de Balears.
- El president de l'Associació de Constructors de Balears.
- Un arquitecte de prestigi a nivell nacional.
- Un arquitecte de prestigi local.
- El director tècnic de la Gerència d'Urbanisme
- Un arquitecte de l'Ajuntament de Palma.
- Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari de l'Ajuntament de Palma.


La composició del Jurat es farà pública abans del 9 de desembre de 2010.


8.- L'Ajuntament es reserva el dret d'exposar públicament la documentació relativa a les obres que han optat al Premi.


9.- El Jurat té la facultat d'interpretar les bases i de suplir-ne qualsevol llacuna o buit d'acord amb la seva pròpia finalitat.ANNEX
DECLARACIÓ RESPONSABLE__________________________________________________________ amb DNI ____________, en nom propi o en representació (en el seu cas) de l'empresa ____________________________________ amb CIF _______________ i domicili a ______________________________________________________________,DECLAR SOTA JURAMENT:


Que no estic afectat per cap de les circumstàncies que s'esmenten a l'article 6.1 de l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada definitivament en data 28/07/2005 (BOIB 140 de 22/09/2005), que es transcriuen a continuació:


a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques.
b) Haver sol'licitat la declaració del concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades conformement a la Llei concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
d) Trobar-se la persona física, els administradors de les societats mercantils o qui detingui la representació legal d'altres persones jurídiques en alguns dels supòsits de la Llei 12/1995, d.11 de maig, d'incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració general de l'Estat, i de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions Públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes establerts en aquesta o en la normativa autonòmica que reguli tals matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g) No estar al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons la Llei de subvencions.La qual cosa es fa constar als efectes que pugui resultar adjudicatari del Premi Ciutat de Palma 'Guillem Sagrera' d'Arquitectura 2010.


Palma,


Data darrera modificació: 13 de març de 2023